Regulamin serwisu

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego znajdującego się w domenie internetowej rozliczanienieruchomosci.pl (zwanego dalej Serwisem) oraz zasady świadczenia usług za jego pośrednictwem oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów, jak również stanowi umowę licencyjną dla e-produktu „System Rozliczania Wynajmu”, pomiędzy Użytkownikiem, który go zakupił a Administratorem, który jest jego licencjodawcą.
 2. Bez żadnych zobowiązań, każda osoba może przeglądać zasoby Serwisu, lecz z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w tym Serwisie (na przykład poprzez: złożenie zamówienia, rejestrację w Serwisie, ściągnięcie darmowej publikacji, podanie adresu email, przystąpienie do programu partnerskiego), osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania – w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych w Serwisie.
 3. Właścicielem i administratorem Serwisu jest Bartosz Dolinkiewicz (zwany dalej Administratorem).
 4. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email oraz możliwości i umiejętności komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 2

PRZEDMIOT SERWISU

 1. Przedmiotem Serwisu jest popularyzacja, promocja oraz dystrybucja wiedzy związanej z inwestowaniem w nieruchomości, a szczególnie rozliczaniem wynajmu, w postaci publikacji elektronicznych (e-produktów, plików elektronicznych, e-booków), filmów wideo oraz nagrań audio.
 2. Pod pojęciem 'e-produkt’ należy rozumieć publikację elektroniczną w postaci pliku komputerowego. Dzięki elektronicznej technologii e-produkty mogą zawierać poza tekstami – grafikę, dźwięki i animacje, a także elementy interakywne (np. hiperłącza) lub wbudowane kalkulatory.
 3. Dostępne za pośrednictwem Serwisu e-produkty zapisane są najczęściej w formacie plików komputerowych do otworzenia w MS Office (Microsoft Office – Excel).

§ 3

KORZYSTANIE Z SERWISU

Dział A. Zasady składania i realizacji zamówień

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mogą nabywać oferowane w nim usługi i produkty (Transakcja), którymi są publikacje elektroniczne w postaci e-produktów (plików komputerowych), filmów wideo, czy e-booków. Przykładem e-produktu jest plik excel „System Rozliczania Wynajmu”.
 2. Do realizacji Transakcji konieczne jest złożenie zamówienia poprzez widoczny na stronie Serwisu formularz zamówienia i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi zamawiającym na każdym etapie procedury składania zamówienia.
 3. Warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia zamówienia jest podanie niezbędnych danych i informacji w Serwisie oraz wykonywanie innych czynności każdorazowo dokładnie opisanych na łamach Serwisu lub w korespondencji.
 4. Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób ręczny poprzez wysłanie wiadomości email na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości email informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.
 5. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu, o których informacje zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz w procesie składania zamówienia.
 6. Podstawowym sposobem dostawy zamówionego e-produktu jest wysłanie go przez Administratora drogą email, poprzez łącze internetowe, bezpośrednio na podaną w formularzu zamówienia skrzynkę email Użytkownika. Podczas składania zamówienia Użytkownik może również mieć możliwość pobrania e-produktu z odpowiedniego serwera używanego i udostępnionego przez Administratora.
 7. Jeżeli sposób dostawy e-produktu związany będzie z udostępnieniem (w emailu lub w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu w Serwisie) Użytkownikowi specjalnego hiperłącza (link), za pośrednictwem którego będzie on mógł go pobrać z Serwisu, hiperłącze to skuteczne jest do czasu aktywowania go, które może być dokonane tylko jeden raz. W przypadku nieudanego pobierania pliku – hiperłącze może być reaktywowane po zgłoszeniu nieskuteczności pobrania Administratorowi, albo w przypadku stwierdzenia innych awarii.
 8. Zamawiający nie ma prawa udostępniać email lub hiperłącza do zakupionego e-produktu innym osobom, a w przypadku prawidłowego pobrania lub udostępnienia innymi sposobami pliku e-produktu, uważa się zamówienie za zrealizowane. Podstawą do ustalenia, czy e-produkt został prawidłowo pobrany z Serwisu lub wysłany za pomocą email, jest tylko i wyłącznie zapis w systemie informatycznym Serwisu lub skrzynce email, że transmisja pliku zrealizowana została pomyślnie, bez względu na to, kto dokonał faktycznie pobrania poprzez link lub wiadomość email, w której znajdował się udostępniony zamawiającemu plik.
 9. W wyjątkowych przypadkach – po uzgodnieniu z Administratorem – może istnieć możliwość udostępnienia lub dostarczenia e-produktu w inny sposób i w innej formie niż podstawowa, jak na przykład w formie pliku nagranego na przenośnych elektronicznych nośnikach informacji, które dostarczane są zamawiającemu tradycyjnymi metodami (przez pocztę lub kurierem). Nie zawsze będzie możliwe spełnienie życzeń Użytkownika, co do sposobu, formy udostępnienia lub dostarczenia e-produktu, a Użytkownik jeszcze przed złożeniem zamówienia powinien skonsultować się z Administratorem w tych sprawach, gdyż późniejsze zgłaszanie uwag do sposobu dostawy, mogą nie być brane pod uwagę i zastosowanie będzie miał zawsze sposób podstawowy, określony w powyższym pkt 6.
 10. Każda dokonująca zamówienia osoba oświadcza, iż wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości na podany adres email, wysyłanych przez Administratora o tematyce związanej z przedmiotem Serwisu, a także zawierających informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu, a także promujących produkty partnerów Administratora.

Dział B. Prawa do zakupionych e-produktów

 1. Każdy e-produkt sprzedawany za pośrednictwem Serwisu personalizowany jest oznaczeniem indywidualizującym, dany egzemplarz e-produktu, poprzez umieszczenie w jego pliku w sposób widoczny, danych identyfikujących Użytkownika, będącego nabywcą takiego e-produktu i dostarczany lub udostępniany zamawiającemu Użytkownikowi tylko i wyłącznie z takim oznaczeniem. Tym samym każdy Użytkownik nabywający e-produkt wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia e-produktu tego oznaczenia. Oznaczenie będzie pozwalało innym osobom na odczytanie danych o osobie Użytkownika.
 2. Nabywca e-produktu może użytkować go zgodnie z przeznaczeniem, czyli otwierać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu korzystania z zakupionego pliku, bez możliwości powielania pliku e-produktu, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania pliku e-produktu (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie takiego e-produktu, udostępnianie lub korzystanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań. Wszystko powyższe może być uzgodnione inaczej z Administratorem tylko w formie pisemnej, o ile odmienne warunki nie zostaną przewidziane dla danego konkretnego e-produktu.
 3. Administrator zezwala i zaleca sporządzenie jednej kopii zapasowej e-produktu na oddzielnym nośniku informacji elektronicznej, celem zabezpieczenia przed utratą oryginału, gdyż nie jest możliwym otrzymanie następnej kopii e-produktu, w przypadku jego utraty, poza możliwością ponownego jego zakupienia, o ile jeszcze będzie w ofercie Serwisu.
 4. Każdy nabywający e-produkt zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby mogły go powielać, dystrybuować bez zgody Administratora albo w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw go wykorzystywać, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, Administrator może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy e-produktu, z tytułu łamania praw do danego e-produktu.
 5. Wszelkie e-produkty udostępniane na łamach Serwisu – odpłatnie lub nieodpłatnie – podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

§ 4

LICENCJA NA SYSTEM ROZLICZANIA WYNAJMU

 1. Administrator oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa osobiste do „Systemu Rozliczania Wynajmu”, który w dalszej części będzie też nazywany e-produktem.
 2. Na mocy niniejszej umowy-regulaminu Użytkownik otrzymuje prawo do korzystania z e-produktu „System Rozliczania Wynajmu” na zasadach licencji niewyłącznej. Licencja udzielona jest na czas nieoznaczony. Licencja jest płatna.
 3. Program może być używany przez Użytkownika w celu obliczenia, symulacji kosztów (w tym podatków i amortyzacji) i przychodów, oraz rozliczania najemcy z kosztów za media.
 4. „System Rozliczania Wynajmu” może być używany wyłącznie w  celach niekomercyjnych.
 5. Użytkownik może używać e-produktu na więcej niż jednym stanowisku komputerowym.
 6. Administrator ma prawo dochodzić odszkodowania od Użytkownika z tytułu strat poniesionych na skutek świadomego  lub nieświadomego udostępnienia przez Użytkownika rozwiązań i elementów zastosowanych w e-produkcie jak też jego kodu źródłowego osobom trzecim.
 7. Użytkownik nie jest uprawniony do modyfikacji, zmiany struktury, dekompilacji lub dezasemblacji e-produktu.
 8. Użytkownik nie ma prawa do odpłatnego lub bezpłatnego udostępniania kopii e-produktu osobom trzecim. Nie jest dozwolone udostępnianie e-produktu przez Użytkownika w sieci Internet, udostępnianie na nośnikach rozpowszechnianych z prasą lub w inny sposób, udostępnianie e-produktu w sieciach firmowych i innych sieciach, itp.
 9. Niniejsza licencja nie obejmuje prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z e-produktu osobom trzecim.
 10. E-produkt jest licencjonowany jako całość. Części składowe oprogramowania nie mogą być rozdzielane.
 11. Licencjodawca informuje, że e-produkt służy jedynie do szacunkowego określenia wysokości opłat na podstawie zadeklarowanego zużycia mediów, kosztów, przychodów, podatków, odpisów amortyzacyjnych i innych wyliczeń, i nie może być podstawą do wnoszenia roszczeń dotyczących rzeczywistych ich wysokości.
 12. Licencjodawca nie jest zobowiązany do opracowania aktualizacji e-produktu, poza tymi które są niezbędne do prawidłowego jego funkcjonowania.

§ 5

REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jego adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłoszenie Administratorowi, lub osobom pełniącym rolę opiekunów Serwisu lub Użytkownika, przesłane drogą elektroniczną.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 3. W przypadku zagubienia przesyłki nie z winy Administratora, Administrator ma prawo do próby jej zlokalizowania w ciągu 10 dni roboczych od dnia wysyłki. Po tym terminie towar będzie wysłany ponownie przesyłką rejestrowaną.
 4. W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki za pobraniem pieniężnym, Administrator zastrzega sobie prawo do realizacji kolejnych Transakcji Klienta jedynie w formie przedpłaty.
 5. Każdemu Użytkownikowi nabywającemu produkty eletroniczne za pośrednictwem Serwisu, służy prawo dokonania ich zwrotu z ograniczeniem czasowym 30 -dniowym od otrzymania przedmiotu zamówienia, jeżeli Użytkownik nie będzie zadowolony z zakupionych produktów.
 6. Zwrot e-produktów odbywa się poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości do Administratora, w której Użytkownik oświadczy, iż ma zamiar dokonać zwrotu danego e-produktu, podając jego nazwę lub inny identyfikator, identyfikator transakcji (o ile jest) oraz datę i cenę zakupu. Dla skuteczności takiego zawiadomienia, koniecznym jest wysłanie email’a ze skrzynki pocztowej, która podana została przez Użytkownika przy składaniu zamówienia.
 7. W ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości email o chęci zwrotu, Administrator odpowie Użytkownikowi, jaka jest decyzja Administratora w kwestii danego zwrotu, przesyłając w załączeniu wzór formularza zwrotu, który musi być wypełniony i podpisany przez nabywającego zwracany produkt Użytkownika oraz odesłany listem poleconym (pocztą tradycyjną) na adres Administratora: Bartosz Dolinkiewicz, ul. Wyszyńskiego 19/3, 66-400 Gorzów Wlkp. O skuteczności dokonania zwrotu decyduje prawidłowość i zupełność wypełnienia oświadczenia.
 8. Prawidłowo wypełniony i dostarczony do Administratora formularz oświadczenia o zwrocie, stanowi podstawę do zwrotu Użytkownikowi środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty ceny za zwracane e-produkty, co zostanie wykonane przez Administratora w okresie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia otrzymania oświadczenia o zwrocie, w formie przelewu na rachunek bankowy lub poprzez serwis obsługujący elektroniczne platności, po potrąceniu kosztów manipulacyjnych zwrotu.
 9. E-produkty mogą być zwracane, tylko w sposób wyżej opisany, po złożeniu przez Użytkownika oświadczenia, iż usunął wszelkie posiadane lub udostępnione osobom trzecim kopie zwracanego produktu mające postać plików komputerowych, a także mające inną postać lub formę niż plik komputerowy (np. w przypadku dokonania wydruku e-produktu).

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Mimo dokładania wszelkich starań jakościowych i weryfikacyjnych, Administrator nie odpowiada w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników oraz inne osoby, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność wszelkich materiałów nie pochodzących od Administratora lub przez niego nie autoryzowanych.
 2. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia oraz ich skutki, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym w wyniku korzystania z Serwisu, stosowania się do informacji wygenerowanych przez e-produkty lub treści zawartych w e-produktach oraz w informacjach publikowanych na łamach Serwisu.
 3. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
 4. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące Serwis.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu, informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu, albo działają na szkodę Administratora lub osób trzecich.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.
 7. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 8. Po ukazaniu się na stronach Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie lub jakakolwiek inna czynność w Serwisie, dokonane po takim ogłoszeniu jednoznaczne są z bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
 9. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu, a jeżeli jest stałym Użytkownikiem, dla którego zmiany Regulaminu mogą mieć znaczenie, powinien on o tym poinformować niezwłocznie Administratora.
 10. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Użytkownika z udziału we wszystkich aspektach stałego funkcjonowania w Serwisie.

Comments are closed.